प्रश्न बैंक : पूर्व मध्यमा द्वितीय खंड (10)

--
Sr no.SubjectRemedial ModuleQuestion BankBlue Print
1 अंग्रेजी Click to View Click to View --
2 हिंदी Click to View Click to View --
3 गणित Click to View Click to View --
4 विज्ञान Click to View Click to View --
5 सामाजिक विज्ञान Click to View Click to View --
6 ज्योतिषम्-1013 -- Click to View Click to View
7 दर्शनम्-1015 -- Click to View Click to View
8 योगविज्ञानम्-1016 -- Click to View --
9 पुराणेतिहासः-1019 -- Click to View Click to View
10 व्याकरणम्-1001 -- Click to View --
11 साहित्यम्् -1004 -- Click to View --
12 दर्शनम्-1010 -- Click to View --
13 नव्य व्याकरण- 1003 -- -- Click to View

क्र

विषय नाम

वर्ष -2021-22

1

Science

Download  

2

Social Science

Download  

3

Hindi

Download  

4

English

Download  

5

Maths

Download  

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष - 2019

1

601- संस्कृतकाव्यम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer  

2

602-संस्कृतभाषापरिचयः

Set-A / Model Answer   

3

603- भारतीयसंस्कृतिःविज्ञान´च

Set-A / Model Answer    Set-B / Model Answer

4

604- शुक्लयजुर्वेदः (माध्यन्दिनषाखीयः)

Set-A / Model Answer     Set-B/Model Answer

5

605- प्राचीनव्याकरणम्

Set-A / Model Answer

6

606- नव्यव्याकरणम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

7

607- ज्योतिषम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

8

608- वास्तु विज्ञानम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

9

609- दर्शनम्

Set-A / Model Answer

10

610- योगविज्ञानम् , योगविज्ञानम्(प्रायोगिक)

Set-A / Model Answer

12

612- पौरोहित्यम्

Set-A / Model Answer

13

613- पुराणेतिहासः

Set-A / Model Answer

14

614-साहित्यम््

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

15

615- आयुर्विज्ञानम्

Set-A / Model Answer

16

616- सामान्य हिन्दी

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

17

617- सामान्य अंग्रेजी

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

18

618- व्याकरणम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

19

619- दर्षनम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

21

621- गणितम्

Set-A / Model Answer

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष

1

601- संस्कृतकाव्यम्

Set-A,    Set-B     Set-C,    Set-D     Set-E/ Model Answer    Set-F     Set-G

2

602-संस्कृतभाषापरिचयः

Set-A,    Set-B     Set-C,     Set-D     Set-E / Model Answer    Set-F

3

603- भारतीयसंस्कृतिःविज्ञान´च

Set-A,    Set-B     Set-C,     Set-D    Set-E / Model Answer    Set-F

4

604- शुक्लयजुर्वेदः (माध्यन्दिनषाखीयः)

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

5

605- प्राचीनव्याकरणम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

6

606- नव्यव्याकरणम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

7

607- ज्योतिषम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

8

608- वास्तु विज्ञानम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

9

609- दर्शनम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

10

610- योगविज्ञानम् , योगविज्ञानम्(प्रायोगिक)

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

11

611- धर्मशास्त्रम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

12

612- पौरोहित्यम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

13

613- पुराणेतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

14

614-साहित्यम््

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer    Set-F

15

615- आयुर्विज्ञानम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

16

616- प´चमम् - आधुनिकभाषा
सामान्य हिन्दी

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

17

617- प´चमम् - आधुनिकभाषा
सामान्य अंग्रेजी

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

18

618- षष्ठम् व्याकरणम् अथवा दर्षनम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer    Set-F

19

619- षष्ठम् व्याकरणम् अथवा दर्षनम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer    Set-F

20

620- सप्तमम् प्रथमासारः (अतिरिक्तप्रष्नपत्रम्)

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

21

621- अष्टमम् - गणितम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

TOP