प्रश्न बैंक : उत्तर मध्यमा द्वितीय खंड (12th)

Sr no.SubjectQuestion BankBlue Print
1 हिंदी Click to View --
2 संस्कृत Click to View Click to View
3 अंग्रेजी Click to View --
4 गणित Click to View --
5 पुस्तपालन एवं लेखाकर्म Click to View --
6 व्यवसायिक अध्ययन Click to View --
7 रसायन Click to View --
8 भौतिक शास्त्र Click to View --
9 भूगोल Click to View --
10 इतिहास Click to View --
11 राजनीति शास्त्र Click to View --
12 अर्थशास्त्र Click to View --
13 दर्शनम् -1221 Click to View Click to View
14 नव्यव्याकरणम्- 1203 Click to View --
15 पुराणेतिहासः - 1223 Click to View --
16 ज्योतिषम् - 1224 Click to View Click to View
17 योगविज्ञानम्- 1226 Click to View --
18 वैद- 1219 Click to View Click to View
19 प्राचीननव्याकरण Click to View --
20 पौरोहित्यम् Click to View --
21 संस्कृत साहित्यम्(1-7) Click to View --
22 संस्कृत साहित्यम्(1-18) Click to View --

क्र

विषय नाम

वर्ष -2021-22

1

Hindi

Download  

2

English

Download  

3

Physics

Download  

4

Chemistry

Download  

5

Maths

Download  

6

Biology

Download  

7

Geography

Download  

8

Political Science

Download  

9

Business Studies

Download  

10

Elements of science & Mathematics

Download  

11

Book Keeping & Accountancy

Download  

12

Economics

Download  

13

Sociology

Download  

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष - 2019

1

801- अनिवार्यसंस्कृतकाव्यम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

2

802- संस्कृतवाड़मयेतिहासः

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

3

803 - वास्तु-योग-संगणकशिक्षा

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

4

804- शुक्लयजुर्वेदः
चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

5

805-शुक्लयजुर्वेदः
प´चमम्

Set-A / Model Answer

6

806- प्राचीननव्याकरणम्
चतुर्थम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

7

807- प्राचीननव्याकरणम्
प´चमम्

Set-A / Model Answer

8

808- नव्यव्याकरणम्
चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

9

809- नव्यव्याकरणम्
प´चमम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

10

810- ज्योतिषम्
चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

11

811- ज्योतिषम्
प´चमम् - क. ग्रहलाघवम् , ख. जातकालारः ,

Set-A / Model Answer

12

812- वास्तुविज्ञानम् - चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

13

813- वास्तुविज्ञानम् - प´चमम्

Set-A / Model Answer

14

814- दर्शनम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

15

816- योगविज्ञानम् (योगवासिष्ठम्)

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

16

821- पौरोहित्यम्

Set-A / Model Answer

17

822- पुराणेतिहासः - चतुर्थम्

Set-A / Model Answer

18

823- पुराणेतिहासः - प´चमम्

Set-A / Model Answer

19

824- साहित्यम् - चतुर्थम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

20

825- साहित्यम् - प´चमम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

21

826- विज्ञानम् - भौतिकषास्त्रम्
चतुर्थम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

22

827-विज्ञानम् - रसायनषास्त्रम्
प´चमम्

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

23

828 -सामान्य हिन्दी

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

24

829 -सामान्य अंग्र्रेजी

Set-A / Model Answer     Set-B / Model Answer

25

831 - जीविज्ञानम्

Set-A / Model Answer

26

832 - गणितम्

Set-A / Model Answer

क्र

विषय कोड / नाम

वर्ष

1

801- अनिवार्यसंस्कृतकाव्यम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

2

802- संस्कृतवा्मयेतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

3

803- वास्तु-योग-सणकशिक्षा

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

4

804- शुक्लयजुर्वेदः
चतुर्थम् - क. शुक्लयुर्वेदसंहिता , ख. वैदिकसाहित्यस्येतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

5

805-शुक्लयजुर्वेदः
प´चमम् - क. शुक्लयुर्वेदसंहिता , ख. पुरूषसूक्तस्यपदक्रमपाठः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

6

806- प्राचीननव्याकरणम्
चतुर्थम् - क. पाणिनीयाष्टाध्यायी

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

7

807- प्राचीननव्याकरणम्
प´चमम् - क. आख्यातिकः ख. व्याकरणषास्त्रेतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

8

808- नव्यव्याकरणम्
चतुर्थम् - क. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

9

809- नव्यव्याकरणम्
प´चमम् - क. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी , ख. व्याकरणषास्त्रेतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

10

810- ज्योतिषम्
चतुर्थम् - क. ग्रहलाघवम् , ख. षट्प´चाषिका , ग. ज्योतिषषास्त्रेतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

11

811- ज्योतिषम्
प´चमम् - क. ग्रहलाघवम् , ख. जातकालारः ,

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

12

812- वास्तुविज्ञानम्
चतुर्थम् -क. मयमतम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

13

813- वास्तुविज्ञानम्
प´चमम् -क. समराणसूत्रधारः प्रायोगिकम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

14

814- दर्शनम्
चतुर्थम् - क. वेदान्तसारः , ख. भारतीयदर्षनषास्त्रस्यइतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E/ Model Answer

15

815- दर्शनम्
प´चमम् - क. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली , ख. श्वेताष्वतरोपनिषद्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

16

816- योगविज्ञानम्
चतुर्थम् - क. योगवासिष्ठम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

17

817- योगविज्ञानम्
प´चमम् - क. पात´जलयोगसूत्रम् , ख. प्रायोगिकम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

18

818- धर्मशास्त्रम्
चतुर्थम् - क. आचारादर्शः , ख. धर्मशास्त्रकाराणां परिचयः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

19

820- पौरोहित्यम्
चतुर्थम् - क. संस्कारमयूखः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E/ Model Answer

20

821- पौरोहित्यम्
प´चमम् - क. कुण्डमण्डपसिद्धिः , ख. आन्हिकसूत्रावली

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

21

822- पुराणेतिहासः
चतुर्थम् - क. विष्णुपुराणस्य तृतीयोंऽशः , ख. पुराणेतिहासपरिचयः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

22

823-पुराणेतिहासः
प´चमम् - क. विष्णुपुराणस्य चतुर्थोऽशः , ख. प्राचीनभारतस्येतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

23

824- साहित्यम्
चतुर्थम् - क. काव्यमीमांसा , ख. संस्कृतसाहित्यस्येतिहासः

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

24

825- साहित्यम्
प´चमम् - क. वृत्तरत्नाकरः , ख. किरातार्जुनीयम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

25

826- विज्ञानम्
चतुर्थम् - भौतिकशास्त्रम् प्रायोगिकम

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

26

827- विज्ञानम्
प´चमम् - रसायनशास्त्रम् प्रायोगिकम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

27

828- आधुनिक भाषा
षष्टमम् - हिन्दी (सामान्य)

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

28

829- आधुनिक भाषा
अंग्र्रेजी (सामान्य)

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

29

830-

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E

30

831- 17 ऐच्छिकप्रश्नपत्रम्
अष्टमम् - जीविज्ञानम् अथवा प्रायोगिकम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E/ Model Answer

31

832- 17 ऐच्छिकप्रश्नपत्रम्
गणितम्

Set-A,     Set-B      Set-C,      Set-D      Set-E / Model Answer

TOP